Regulamin

Warunki Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Grand Prix Gdyni

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Grand Prix Gdyni („Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Uczestnikom („Uczestnik”) Programu Punktów („Punkty”) oraz warunki wymiany Punktów na Nagrody („Nagroda”).

2. Program Lojalnościowy Grand Prix Gdyni
2.1. Program jest organizowany i zarządzany przez SE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej (05-515) , przy ul. Zimowej 31a/28, NIP: 951-23-17-199, REGON: 142480180, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360863. Program jest prowadzony na terenie Polski.
2.2. W ramach Programu, za czynności określone w Tabeli 1, która stanowi załącznik do Warunków Uczestnictwa, zostaną przyznane Punkty na konto Uczestnika.
2.3. Program stanowi integralną część cyklu Grand Prix Gdynia.

3. Uczestnicy
3.1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, zarejestrowana jako uczestnik Grand Prix Gdynia, wykonująca czynności o których mowa w punkcie 2.2.
3.2. Uczestnik Programu powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa.
3.3. Rozpoczęcie udziału w Programie następuje automatycznie po wykonaniu jednej z czynności wymienionej w punkcie 2.2, która skutkuje przyznaniem pierwszych Punktów.
3.4. Dane Uczestnika Programu są danymi pochodzącymi z rejestracji do biegu/biegów w ramach cyklu Grand Prix Gdynia i mogą być aktualizowane. Zmiany danych można dokonać za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres info@gpxgdynia.pl.
3.5. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie https://www.gpxgdynia.pl, lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub na numer telefonu, który Uczestnik wskazał w formularzu rejestracyjnym do dowolnego biegu w ramach cyklu Grand Prix Gdyni.

4. Przyznawanie Punktów
4.1. W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w pkt 2.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa, Uczestnikowi zostaną przyznane Punkty. Informacja o liczbie przyznawanych Punktów jest dostępna na stronie internetowej Grand Prix Gdyni w zakładce „Program Lojalnościowy”, zestawiona w Tabeli 1.
4.2. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, ani też nie są pieniądzem elektronicznym.
4.3. Punkty przyznawane są po wykonaniu przez Uczestnika czynności opisanych w punkcie 2.2. Dopisanie punktów do konta Uczestnika nastąpi maksymalnie 14 dni po zaistnieniu czynności powodującej przyznanie Punktów. Punkty przyznaje Organizator.
4.4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do cofnięcia Uczestnikowi Punktów w związku ze stwierdzonymi przypadkami nadużyć lub celowego działania niezgodnego z Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Grand Prix Gdyni.

5. Konto Programu Lojalnościowego
5.1. Punkty przyznane Uczestnikowi są zapisywane na jego profilu, którego identyfikacja odbywa się na podstawie danych (Imię, data urodzenia, adres e-mail). Aktualny stan Punktów można sprawdzić na stronie internetowej www.gpxgdynia.pl w zakładce „Program Lojalnościowy”, podając w wyszukiwarce wymienione wyżej dane, celem identyfikacji profilu.
5.2. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o aktualnym stanie Punktów powinny być przekazane w formie pisemnej na adres e-mail info@gpxgdynia.pl. Zastrzeżenia zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez Organizatora Programu. O rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń, składający, zostanie poinformowany niezwłocznie po ich rozpoznaniu, nie później niż w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

6. Wymiana Punktów na Nagrody
6.1. Przyznane Punkty Uczestnik może wymienić na przedmioty (sprzęt sportowy, upominki) ujęte w Katalogu dostępnym na stronie www.gpxgdynia.pl w zakładce „Program Lojalnościowy”.
6.2. W przypadku gdy liczba zebranych przez Punktów nie wystarcza na wymianę ich na wybraną Nagrodę, Organizator, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej www.gpxgdynia.pl, w zakładce „Program Lojalnościowy”, może umożliwić uzupełnienie różnicy między liczbą Punktów, a wartością wybranej Nagrody (wyrażoną w Punktach), przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
6.3. Punkty mogą być wymienione na Nagrody najpóźniej do dnia ….
6.4. Nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.
6.5. Przed wydaniem Nagrody, Organizator Programu może powtórnie sprawdzić stan Punktów. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w punkcie 6.2 powyżej oraz wybrana Nagroda jest dostępna w odpowiedniej ilości.
6.6. Odbiór Nagród możliwy jest tylko i wyłącznie w miejscu i czasie pracy biura zawodów biegów Grand Prix Gdyni, czyli:
6.6.1. Biuro zawodów będzie się mieścić na Alei Jana Pawła II, na przeciwko Akwarium Gdyńskiego.
6.6.2. Biuro będzie czynne w następujących dniach i godzinach:
– dla Biegu Urodzinowego: 15 lutego 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 18:00,
– dla Biegu Europejskiego: 9 maja 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 18:00.
– dla Nocnego Biegu Świętojańskiego: 20 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 18:00
– dla Biegu Niepodległości: 7 listopada 2020r. (sobota) w godzinach 10:00 – 18:00
UWAGA: W dniu biegu Biuro zawodów będzie nieczynne.
6.7. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście w miejscu i czasie wskazanym w punkcie 6.6. Nie ma możliwości odbioru Nagród w innym miejscu i czasie. Nagrody nie będą wysyłane drogą pocztową.

7. Wygaśnięcie Punktów
7.1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie terminu wyznaczonego jako ostatni do odbioru Nagród w danym sezonie rozumianym jako rok, w którym odbywa się Grand Prix Gdyni. Punkty nie przechodzą na kolejny sezon (rok) Grand Prix Gdyni.

8. Ustanie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
8.1. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się od momentu naliczenia pierwszych Punktów.
8.2. Ustanie uczestnictwa nie wymaga składania rezygnacji w jakiejkolwiek formie. Uczestnik Programu ma prawo nie dokonywać wymiany Punktów na Nagrody.
8.3. Punkty Uczestnika, który nie korzysta z Programu nie mogą być przekazane na konto innego Uczestnika.

9. Zmiana Warunków Uczestnictwa
9.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora Programu z przyczyn takich jak: konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni przez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej www.gpxgdynia.pl.

10. Zakończenie Programu Lojalnościowego
10.1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej czternaście dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej www.gpxgdynia.pl.
10.2. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie zawartym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie wskazanego terminu nie będzie możliwości wymiany Punktów na Nagrody.

11. Postępowanie reklamacyjne
11.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych Programem Lojalnościowym Grand Prix Gdyni, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group sp. z o.o., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa, z dopiskiem „Grand Prix Gdynia – Reklamacja”, bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: info@gpxgdynia.pl.
11.2. Reklamacje przekazane w sposób inny niż wymienione w punkcie 11.1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
11.3. Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego Grand Prix Gdyni rozpatrywane będą w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania.
11.4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Programu będzie ostateczna.

12. Ochrona Danych Osobowych
12.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego Grand Prix Gdyni jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
12.2. W zakresie Ochrony Danych Osobowych zastosowanie mają przepisy Regulaminu Grand Prix Gdyni i są z nimi tożsame.

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.